Arkiv

Neglinge Båtklubb


Kallelse till årsmöte i Neglinge Båtklubb 2020Tid: Tisdag den 25 februari, 2020, kl 19.30

Plats: KSSS:s klubbhus, Hamnplan, Saltsjöbaden

OBS: Deltagande vid årsmötet ger medlem två biljetter till Allt För Sjön 2020 i Älvsjö


Dagordning NBK Årsmöte 2020


1. Mötets öppnande. Detta är det 23:e årsmötet sedan starten 1997.

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Fastställande om årsmötet är behörigen utlyst.

4. Föredragningslistan fastställande

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

7. Föredragning av verksamhetsberättelse för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31

8. Revisorns förslag till fastställande av resultat och balansräkning samt yttrande om styrelsens förvaltning

9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning samt om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Propositioner och motioner.

11. Fastställande av budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

12. Val av styrelse: Enligt förslag från valberedningen

13. Val av revisorer Enligt förslag från valberedningen

14. Val av valberedning Två ordinarie till valberedningen för en tid av ett år.

15. Fastställande av dag för vårstädning och underhåll (förslag tisdag 12 maj) av bryggor. 16. Övriga frågor

17. Årsmötets avslutande


OBSERVERA: under förutsättning att årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag om årsavgift för 2020, blir denna 1000 kr för platser för båtar/platser med en max bredd om 2.40 meter och 1500 kr för båtar/platser över 2.40 meters bredd.


Köavgiften föreslås vara oförändrat 300 kr.


Årsavgiften betalas mot faktura som skickas ut av kassören.


Samtliga båtar ska märkas med klubbmärke modell 2020. Dekal fästas väl synligt på båten och ska med lätthet synas från bryggan. Hamnkapten har rätt att utdela böter, om 500 kr, till medlem som inte har sin dekal synlig. Klubbdekal ska vara fäst på båten senast den 1 juni och till säsongens slut. Dekal erhålles efter erlagd årsavgift.


Medlem som bytt båt ska snarast meddela om modell och mått till styrelsen som i mån av plats kan bifalla bytet.


Vänligen meddela eventuell ändrad mailadress samt om ni avser delta på årsmötet senast 18 februari via klubbens mailadress: kansli@neglingebatklubb.se


Sista datum för propositioner och motioner är 18 februari. Skickas in via klubbens mailadress ovan.


Välkomna! Thomas Sandberg med styrelseValberedningens förslag till val av styrelseledamöter, revisor (samt enligt särskilt uppdrag hamnkapten) i Neglinge båtklubb, NBK, inför årsmötet den 25 februari 2020
Läs här >>Verksamhetsberättelse NBK 2019

Styrelsen skall bestå av 3-5 personer och 1-2 suppleanter. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande.                Thomas Sandberg
Sekreterare.                Bo Andersson
Kassör.                       Håkan Jegnell
Ordinarie
Styrelseledamot.          Micke Florin
                                  Ylva Lagercrantz Spindler

Styrelse suppleanter.    Per Sandberg
                                  Pernilla Meyersson
Revisor.                      Johan Lundqvist
                                  Eva Hjortendal Hellman

Styrelsen har haft 5 möten exkl. årsmöte och ett antal telefon möten under verksamhetsåret.


NBK är medlem i Saltsjön Mälarens båtförbund SMB, och i Nacka förenade Båtklubbar med 22 st . medlems klubbar.


Ordförande har deltagit i tre av dessa möten. Moms frågan är på platsnu återstår frågan, var hamnar vi med arrendeavgiften för vår klubb. Ordf lägger mycket tid försatt lösa detta på absolut bästa sätt.


Miljöfrågan diskuteras ständigt, nu har man dock släppt focus på oss pga att vi visat att vår verksamhet inte innehåller någon typ av miljö vidrig hantering.

Klubben har 55 medlemmar och 5 personer står i vår kölista, och betalar 300kr per år i köavgift.


Medlem kan fortsättningsvis med styrelsens goda minne , hyra ut sin plats, dock endast ett år.

Bygg och Marin sköter fortsatt underhållet av bojar och bryggor, nya förankringar på bägge bryggorna gjordes i slutet av året, så nu är vi ordentligt uppdaterade.


Vår hamnkapten tillika numer nyckelansvarige Fracke Liljeqvist har koll på ut och inkommande nycklar. Det är av högsta vikt att medlem lämnar tillbaks sin nyckel vid utträde ur klubben och får tillbaks sin deposition.


Avgift för icke återlämnad eller förlorad nyckel debiteras med 1000:-.


Dekalen skall som vanligt sitta på ett från bryggan synligt ställe på båten, från och med den 1:à Juni 2020. Om inte dekalen finns på plats den 1:à Juni debiteras medlem 500:- i straffavgift mot faktura från klubben. Här bör nämnas att vid en motorstöld vid vår brygga i somras, hade polisen en otrolig nytta av dekalen och kunde med hjälp av den snabbt lokalisera hemma hamn och med det även ägaren till båten som, bör nämnas var bortforslad från bryggan. Trevligt att få beröm av polisen.

Medlemmarna uppmanades förra året att rensa bryggorna från kättingar och tampar på hösten, detta har man tyvärr inte gjort, vilket föranledde styrelse medlemmar att rensa , kapa och slänga material om legat kvar. Uppmaningen kvarstår, och vi vill se en tydlig förbättring på medlemmars engagemang i frågan.

Vår hemsida, tillika komunikationsplattform , sköts av Lars-Eric Tobiasson. Härifrån sköts all info till våra medlemmar.

Under rubriken Kontakta oss, finns numer Ordförande, Kassörs och Hamnkaptens kontaktuppgifter.

Datum för städdagen i Maj, kommer att fastställas på årsmötet.

Slutligen vill styrelsen tacka för året som gått och önska er ett härligt nytt båtar
2020!

Thomas Sandberg
Ordförande

Copyright © All Rights Reserved