Startsida

Neglinge Båtklubb

MER ÄN BÅTPLATSER!


Välkommen till Neglinge BK:s hemsida! Här hittar du praktisk information både som medlem och ny besökare. Under fliken "Kontakta oss" finns uppgifter till styrelsen samt information om hur du ställer dig i kö för en båtplats. Nedan följer aktuella protokoll och nyhetsbrev. Vi lägger även regelbundet upp annan typ av information som är relevant för dig som båtägare.


INSTÄLLT: Vårens städdag enligt nedan protokoll ställs i år in pga covid -19.


Protokoll årsmöte i Neglinge Båtklubb 2020


Datum: Tisdag den 25 februari, 2020, kl 19.30  

Plats: KSSS:s klubbhus, Hamnplan, Saltsjöbaden

 

Dagordning NBK Årsmöte 2020


1. Mötets öppnande. Ordföranden Thomas Sandberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.


- Detta är det 23:e årsmötet sedan starten 1997.

 

2. Röstlängden fastställes av årsmötet. 15 närvarande medlemmar.

 

3. Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst och sammankallat. Kallelse skickad minst 14 dagar innan mötet.

 

4. Dagordningen fastställes av årsmötet.

 

5. Thomas Sandberg valdes till ordförande för årsmötet och Bo Anderson till att vara sekreterare, tillika protokollförare.


6. Kjell Bojler och Victor Wallenberg valdes till rösträknare samt till att justera protokollet.

 

7. Styrelsens ordförande redogjorde i korthet för verksamheten under 2019. Fullständig verksamhetsberättelse finns även på klubbens hemsida: neglingebatklubb.se.

 

8. Revisorn redogjorde för noteringar och revisionsberättelse och sammanfattade sitt arbete:


-   tillstyrkte att resultat- och balansräkningen kunde fastställas, samt


-   att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


9. Årsmötet beslöt att, på basis av revisorns yttrande, fastställa resultat- och balansräkningen, samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

10. Propositioner och motioner.

- Inga inkomna till mötet


11. Fastställande av budget och medlemsavgifter.


Beslöts att medlemsavgifterna för 2019 skall vara oförändrade, dvs 1000 kr för båtar med en maxbredd av 2,40 m och 1500 kr för båtar över 2,40 m bredd. Avgiften skall betalas till klubben mot faktura från klubben.

 

12. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.


- Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget från valberedningen (se bilaga).

 

13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.


- Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget från valberedningen (se bilaga).

 

14. Val av valberedning


- Årsmötet beslöt att utse Kjell Bojler (sammankallande) och Victor Wallenberg till ordinarie ledamöter för en tid av ett år. Ordföranden tackade Richard Roth för sitt nedlagda arbete under flera år som sammankallande i valberedningen.

 

 15. Vårstädning och underhåll av bryggor.


- Dag för vårstädning och underhåll bestämdes till tisdag den 5 maj kl. 18.00.


16. Övriga frågor


- Victor Wallenberg redogjorde för aktuell information från Svenska Sjö om stölder av utombordare. Yamaha, Suzuki och Honda de mest stöldbegärliga. Mercury har en startdosa man måste ha med när man beställer nya reglage vilket minskar stöldbegärligheten av det märket.


Kjell Bojler lyfte behovet en uppdaterad lista med telefonnummer i skåpet vid bryggorna.


Sekreteraren uppdrogs att undersöka vad som kräva från GDPR perspektiv för att ha en lista med namn och telefonnummer i skåpet.


Richard Roth lyfte att det är rimligt och bör fastställas att en ersättning utgår till styrelsen plus revisorn för nedlagt arbete. Ersättningen föreslogs utgå i form av att årsavgiften blir nedsatt till 300 kr/år. Mötet beslutade att detta ska gälla tillsvidare givet att ingen opponerar sig vid städdagen då detta tas upp som en informationspunkt i samband med korvgrillningen.

 

17. Årsmötets avslutades.


Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat engagemang.

 

Vid protokollet;

 

 

Bo Andersson

 

Justeras;

 

 

Kjell Bojler                                                Victor WallenbergBåttrafiken i Skurusundet stoppas vid sprängningar


Från april till och med juli månad kommer båttrafiken i Skurusundet i Nacka att påverkas när vi spränger för att bygga den nya Skurubron. Det innebär att båttrafiken stoppas under korta stunder på fasta tider.


Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet i Nacka kommun. När vi nu startar arbetet med att bygga brostöden kommer sprängningsarbetet att utföras nära vattnet. Av säkerhetsskäl stänger vi av farleden under 10 minuter en till tre gånger om dagen när vi spränger. Perioden varar från april till och med juli, men det kommer inte att vara sprängningar varje vecka under den perioden. Det kommer också att finnas information i Underrättelser för sjöfarande http://www.sjofartsverket.se/ufs Vi har fasta tider när vi får spränga. Det kan ske: • måndag till torsdag 10:00 och 14:00, från och med maj även 19:30 • fredag klockan 10:00 Vi kommer att ha en bemannad bevakningsbåt i farleden på varsin sida av säkerhetsområdet som ska förhindra att båtar av misstag kommer in i det avstängda området. Dessutom kommer en sprängsignal att höras både före och efter sprängningen.


KORTA FAKTA

om den nya Skurubron


• Höjer trafiksäkerheten för alla trafikanter

• Skapar ett mindre sårbart trafiksystem

• Gynnar gröna transportalternativ som kollektivtrafik och cykel

• Tre körfält i vardera riktningen varav ett är för kollektivtrafik

• Öppnas för trafik hösten 2022


Läs mer på trafikverket.se/skurubron Kontaktperson: Fredrik Fogel, Trafikverket, 070-693 31 80, fredrik.fogel@trafikverket.se
Corona och sjösättning

Flera har hört av sig och undrat om SMBF har någon information beträffande Corona.

Vår uppfattning är att klubbarna skall följa myndigheternas rekommendationer. F.n. Innebär det inget hinder att genomföra sjösättningar som vanligt. Vi rekommenderar klubbarna att genomföra möten som måste genomföras, på sådant sätt att man inte behöver träffas, t.ex. genom telefon, Skype eller andra medier som inte innebär att man måste träffas fysiskt

Vid sjösättning skall riskpersoner inte delta liksom de som är lite krassliga. Dessa kan dock själva ta hand om sin båt och köra den till bryggan och förtöja den. Allmänt skall alla undvika närkontakter - håll avstånd så noga som möjligt.

Det innebär lite mer arbete för vissa som alltså får hjälpa kamrater att sjösätta deras båtar.

Länk till FolkhälsomyndighetenOlagliga avgifter i Stockholm


Stockholm stads modell för att ta ut avgifter av fritidsbåtklubbarna i Stockholm strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. Modellen medför under investeringsintensiva år dessutom ett överuttag av avgifter som är att likställa med otillåten beskattning. Detta slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat lagligheten i Stockholm stads beslut om avgifter för fritidsbåtsklubbar 2019. Domen innebär att det överklagade beslutet upphävs.
Läs mer här

Båtriksdagen


På grund av pågående Coronapandemi valde Svenska Båtunionen att ställa in årets båtriksdag som skulle ha genomförts i Karlstad den 4-5 april
 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Bergviksvägen 10
167 63  BROMMA
kansli@smbf.org

Avanmäl dig från detta nyhetsbrev

Copyright © All Rights Reserved